The MLA Site

Citing Electronic Materials with the New MLA Guidelines
http://www-dept.usm.edu/~engdept/mla/rules.html
¦¹ºôÂI¥Ñ«n±K¦è¦è¤ñ¤j¾Ç­^¤å¨t©Ò´£¨Ñ . ¥H¹ê»Úªº¨Ò¤l»¡©úMLA®æ¦¡¹ï¹q¤l¸ê°Tªº®Ñ¥Ø»Pµù¸Ñ³W½d .
¹ï¤H¤å¾Ç¬ìªº½×¤å¼g§@ªÌ,  ´£¨Ñ¤@«Ü¦nªº®Ñ¥Ø®æ¦¡°Ñ¦ÒÂI .
 
 
 
 
 
 

                                                                    [Back]