Poetry
 
Jenny Chang Paul Stacey Shu Stacey Shu Cara Lee
Paul Stacey Ssu Phoebe Lee  Phoebe Lee Jenny Chang
Phoebe Lee Nadia Chi Nadia Chi Nadia Chi Jennifer
Jennifer Jennifer Karina Chen Karina HedyTsai
Hedy Tsai Lynx Maxine Y.C. Huang  Christy  Gloria Huang 
Gloria Huang Eric Tseng Eric Tseng Eric Tseng Sammy Chou
Sammy Chou Jennifer Lynx Christy Christy
Lai Mei Si  Daisy Wu Esther Wu Dee Dee Wang Lily Liu
Lily Liu Tracy Lin Daphane Tracy Lin Tracy Lin
Tracy Lin Sammy Chou Tina Wang Tina Wang Tina Wang
Jennifer Sarita Chuang Maxine Y.C. Huang Jenet Chi Sarita Chuang 
Lynx Claire Dee Dee Wang Dee Dee Wang Sarita
Cara Lee Claire Claire Claire Claire
Claire Lily Liu Jenny Chang Lai Mei Si  Cara Lee 
Cara Lee Maxine Y.C. Huang  Hedy Tsai  Linda Chu  Gloria Huang 
Tracy Lin