logo.jpg (5010 bytes)
ºô­¶»s§@¡G¶À©É¼ä¡@

Step 1: CD Track to *.wav

Program: WinDAC 32 (Shareware)
¡@

 1. °õ ¦æ µ{ ¦¡
 2. ©ñ ¤J Audio CD , ¼Æ ¨ì ¤T
 3. ¿ï ¨ú §A ­n ºq ¦± ( ¤@ ­º ) «ö F2
 4. ¨ú ­Ó ¦W ¦r , «ö Enter
 5. «ö ¼¯ ²´ ·ú ¤@ ¤À ÄÁ ^.^
¡@

Step 2: *.wav to *.mp3

Program: MP3 Compressor
¡@

 1. °õ ¦æ µ{ ¦¡ , «ö Preference ( ¥ª ¤U ¤è ) ¿ï MP3 format ©M delete after compress.
 2. ¥ª ¤W ¤è ¿ï ¾Ü ºÏ ºÐ ¾÷ , §ä ¨ì ¦s ©ñ ­è ¦s ©ñ wav ÀÉ ªº ¥Ø ¿ý ( ¥ª Ãä ¿ï ³æ ).
 3. ¿ï ¾Ü ­n À£ ÁY ªº ÀÉ ®× , «ö Compress
¡@
¡@

Step 3: Play the MP3 Music

Program: WinAmp
¡@

 1. °õ ¦æ µ{ ¦¡
 2. ¿ï ¾Ü PL ¥k Ãä ¤¤ ¶¡ ªº ¤p «ö ¶s
 3. ¿ï ¾Ü ¥[ ¤J ÀÉ ®× §ä ¨ì ¦s ©ñ ÀÉ ®× ªº ¥Ø ¿ý ¿ï ¨ú ºq ¦± ( ¦p ªG ­n ¿ï ¨â ­º ¨S ¦³ ±Æ ¦C ¦A ¤@ °_ ªº ºq ¥ý «ö Ctrl ¦A ¿ï ºq )
 4. ¿ï Ãö ³¬ , «ö ¼· ©ñ , Å¥ Å¥ ¬Ý ¬O ¤£ ¬O ¦³ CD ªº ­µ ½è
¡@

Tips:
¡@

 1. «Ø ¥ß ¤@ ­Ó ¤l ¥Ø ¿ý ±M ªù ©ñ MP3 ÀÉ ®× , §ä °_ ¨Ó ¤] ¤è «K.
 2. À£ ÁY ®É ¤£ ­n °õ ¦æ ¨ä ¥L À³ ¥Î µ{ ¦¡ À£ ÁY ªº ³t «× ·| ¤ñ ¸û §Ö , ¦¨ ªG ¤] ·| ¤ñ ¸û ¦n
 3. À£ ÁY ÀÉ ®× ­n «Ü ¤[ , «Ø ij §A ¿ý ¦n «Ü ¦h ºq ¦A ¶X ¹q ¸£ ªÅ ¶¢ ªº ®É ¶¡ ¤@ ¦¸ À£ §¹ , ¬Ù ®É ¤] ¤ñ ¸û ¤£ ·| ¥X °Ý ÃD.
 
 
¡@¡@
¡@
Another Way
¡@
 
 1. ¤U¸ü¨Ã¦w¸ËAudioGrabber
 2. ©ñ¤J¤@¤ùCD¦b¥úºÐ¾÷¸Ì, ¿ï¾Ü­n¿ýªººq¦±
 3. «ö¤U"Grab!"§â¸Ó¦±¿ý¦¨¬ù50MBªºWavÀÉ
 4. ¤U¸ü¨Ã¦w¸ËCDex
 5. ¥ÎCDex§â¿ý¦nªºWavÀÉÂà´«¦¨¬ù5MBªºMP3
 6. ¥ÎWinAmp¦¬Å¥MP3
¡@
 
 
 
Still Another Way
¡@